Monografia liczby 10 – scenariusz zajęć klasa 1

Cele główne:

 • kształtowanie pojęcia liczby dwucyfrowej
 • zapis liczby dwucyfrowej – liczba 10

Cele szczegółowe

Uczeń:

 

 • porządkuje liczby od 0 do 10;
 • przelicza od 0 do 10 i od 10 do 0
 • układa zbiory po 10 elementów
 • porównuje liczebość zbiorów
 • poznaje kolcek liczby 10;
 • opracowuje strategię mierzenia długości danego klocka;
 • mierzy klocek miarką centymetrową
 • poznaje banknot o nominale 10;
 • rozmienia banknot 10 zł na złotówki
 • poznaje pojęcie „jedna dziesiątka”
 • uczestniczy w grach i zabawach

Metody: aktywizujące: gry i zabawy, działania manipulacyjne, praca w zeszycie

Formy pracy:indywidualna, zespołowa, zbiorowa

Pomoce dydaktyczne: kartoniki z liczbami; plansza z liczbą 10, liczby w kolorach, tablica interaktywna, zestawy banknotów i monet, miarka centymetrowa, liczydła

 

Przebieg zajęć

1. Część wprowadzająca

 • Zabawa matematyczna – zgadywanka ( do zabawy uczniowie potrzebują kartoników z liczbami od 0 do 9). Nauczyciel zadaje pytania. Na określony sygnał ( ja dzwonię dzwioneczkiem) uczniowie podnoszą kartoniki z odpowiednimi liczbami.

Jaka to liczba?

- Moimi sąsiadami są liczby 3 i 5

- Jestem liczbą o 3 mniejszą od 7

- Jestem większa od zera, ale mniejsza od 2

- Jestem większa o 2 od 6

2. Cześć zasadnicza lekcji

 • Pokazanie liczby 10 – Z ilu cyfr składa się ta liczba?
 • Tworzenie zbiorów dziesięciolelementowych, przeliczanie od 0 do 10 i od 10 do 0
 • Banknoty i monety. Nauczyciel pokazuje banknot 10 zł. Chce rozmienić na drobne.

- Dzieci wybierają z zestawów monety, których suma równa się 10 zł i podają nauczycielowi liczbę monet i ich nominały.

- Uczniowie wybierają 10 zł w monetach jednozłotowych :

Ile wybraliście monet? Ile banknotów otrzymacie?  ( wprowadzenie pojęcia jedna dziesiątka)

 • Przeliczanie guziczków na liczydle, posługiwanie się pojęciami: dziesięć guziczków, jedna dziesiątka, dziesiątki, jedności.

 

 • Zabawa ruchowa: Pociągi liczbowe.  Nauczyciel wybiera, np. dwie lokomotywy. Każda lokomotywa otrzymuje lkartonik z jakąś liczbą, np. 7. Do danego pociągu wsiadają pasażerowie tyle osób, ile wskazuje liczba. Lokomotywy jeżdżą i zmieniają kartoniki, np z 7 na 10 – do pociągu musi dosiąść tylu pasażerów, aby ich liczba zagdzała się z liczbą na lokomotywie.
 • Zabawa z klockami „Liczby w kolorach” – nauczyciel zaznacza problem:

W jaki sposób możemy dowiedzieć się, jaki klocek będzie reprezentował liczbę 10? Uczniowie podają różne propozycje, wykonują zadania manpulacyjne w zespołach  i odszukują odpowiedni klocek.

 

 • Mierzenie klocka przy pomocy miarki centymetrowej.

 

 

 

 

 • Rysowanie klocka w zeszycie zgodnie z instrukcją nauczyciela: narysuj linię o długości dwóch małych krateczek. Pociągnij ją na długość 20 małych krateczek w prawo, nastęnie dwie krateczki w górę i 20 krateczek w lewo. Pokoloruj klocek właściwym kolorem. Zmierz jego długość. Zapisz obok.
 • Praca w kartach pracy: Ponumeruj kolejno domki od lewej do prawej. Pokoloruj dziesiąty domek licząc z prawej strony na niebiesko.
 • Porównywanie liczb: Układanie schodków z liczb w kolorach:
 • Ćwiczenia w zapisywaniu liczby 10 w zeszytach.

3. Ewaluacja zajęć: Sprawdzenie, czy dzieci rozumieją pojęcie liczby 10. Układanie różnych liczb dwucyfrowych zgodnie z komentarzem nauczyciela, np.: ułóż liczbę 10, ułóż liczbę 12,

Ćwiczenie interaktywne 

Opracowała Dorota Dankowska

 

Proste animacje

Uczniowie dzisiejszej szkoły to dzieci, dla których obocnośc komputera w zyciu była od zawsze. Świetnie operują myszką, świetnie poruszają się w świecie gier. czego zatem oczekują od szkoły, a w szczególności od zajęć komputerowych? A od nauczyciela? Że ich czegoś nowego nauczy i otworzy drzwi do nowych umiejętności.

Dzisiaj zaprezentuję najprostszy sposób stworzenia prostej animacji gif na zajęciach komputerowych w kasach drugich i trzecich.

Posługiwać się będziemy dwoma programami : Paint i PhotoScape.

W programie Paint dzieci wykonują rysunek, np. gwiazdy.

Następnie zapisany plik kopiują, np. 4 razy modernizując kolejne kopie i zapisując

     

Następnie rysunki importujemy do programu PhotoScape w funkcji AniGif. Powstaje nam prosta animacja:

Spróbujcie! To świetna zabawa dla dzieci.